Měření mikroklimatu v muzeích, galeriích a památkových objektech

Zajišťujeme trvalé měření a dozor parametrů mikroklimatu v Českém muzeu hudby.

S ohledem na rozlehlost budovy muzea a požadavky na jednotlivá místa měření parametrů teploty, relativní vlhkosti, intenzity osvětlení a úrovně UV záření jsme pro realizaci zadání zvolili bezdrátový, rádiový systém anglického výrobce firmy Hanwell Instruments.

Nejcennější nástroje

České muzeum hudby bylo pod tímto názvem založeno roku 2001 jako součást sbírkových fondů Národního muzea. Ve svých fondech spravuje přes 700 000 dokladů hudební historie.

Budova Českého muzea hudby je v sálech se stálými expozicemi a v depozitářích vybavena zařízeními pro úpravu vzduchu z hlediska udržování stálé teploty a relativní vlhkosti. Monitorovací systém poskytuje pracovníkům muzea informace o aktuálním a dlouhodobém stavu mikroklimatu v různých částech muzea a zároveň pomáhá dozorovat technologie pro úpravy vzduchu.


Dokonalý přehled, bezdrátově


Rádiový systém, který naši zákazníci znají pod obchodním označením Hanwell byl vyvinut ve spolupráci s předními konzervátory původně pro aplikace v muzeích, galeriích, archivech, knihovnách a památkových objektech a je tak plně přizpůsoben požadavkům na dlouhodobé, trvalé, přesné a spolehlivé měření a archivaci údajů o všech důležitých parametrech mikroklimatu prostředí, které významně ovlivňují stav památkově a historicky cenných objektů.

Systém pracuje v reálném čase a dává informace nejen o aktuální stavu měřených parametrů teploty, relativní vlhkosti UV záření a intenzity osvětlení ale také informuje uživatele prostřednictvím alarmů na překročení nastavených limitních hodnot. Měřené hodnoty jsou v pravidelných intervalech archivovány tak, aby uživatel měl možnost zhodnotit stav mikroklimatu za delší časové období.

 

Základní komponenty systému:

Rádiové snímače

Zabezpečují periodické měření určených veličin a jejich přenos rádiovým signálem do přijímače a některé z centrálních jednotek systému CR-2 nebo SR-2.

Snímače jsou napájeny z lithiových baterií s životností minimálně 12 měsíců. Systém může obsahovat až 255 různých typů snímačů. Vzdálenost snímačů od řídící jednotky systému může až být stovky metrů (záleží na terénu, konstrukčních prvcích budov ap.).

Dosah radiových snímačů může být v případě potřeby prodloužen použitím retranslačních jednotek.

Centrální stanice systému CR-2

Nedílnou součástí této stanice je oddělený přijímač, který se stará o příjem signálů z rádiových snímačů měřených veličin. Je navržen tak, že může pracovat jak trvale ve spojení s centrálním počítačem systému, tak i poměrně dlouhou dobu (i několik týdnů) samostatně jako rádiový záznamník (logger).

Centrální stanice SR-2

Je to „sběrný" radiový modul s vestavěným nebo externím přijímačem, který je zapojen do systému přes síť LAN.

Přijímá data ze všech radiových snímačů ve svém dosahu, ukládá je do paměti a na vyžádání z PC je předává standardním protokolem TCP/IP do centrálního PC systému, kde jsou již zpracována speciálním softwarem typu RadioLog.

Stanic tohoto typu může pracovat v jednom systému až 16.

Retranslační jednotka - Repeater

Umožní prodloužení vzdálenosti mezi radiovými snímači a řídící jednotkou v těch případech, kdy přímé radiové spojení se snímači v dané lokalitě systému není spolehlivé.

Software Radiolog

Pracuje pod libovolným systémem Windows v reálném čase a zabezpečuje tyto základní funkce:

  • selektivní konfiguraci snímačů včetně definování kalibračních hodnot pro všechny měřené veličiny
  • detailní definování limitních hodnot pro všechny měřené veličiny a instalovaná čidla s ohledem na monitorovaný objekt a v něm umístěné předměty
  • zobrazení aktuálně měřených hodnot ze všech instalovaných rádiových snímačů a pravidelné ukládání dat do souborů pro archivaci
  • zajišťuje podrobné a okamžité informace o překročení povolených mezí měřených veličin - ALARMY
  • zpracování naměřených dat (archiv) různými způsoby podle různých kritérií. Grafy a tabulky je možné exportovat do jiných programů, např. textových procesorů, a tak velmijednoduše a působivě doplnit zprávy a prezentační materiály. Software obsahuje řadu dalších funkcí pro následné statistické a grafické zpracování naměřených dat

 

Jazykové verze

cz / en / sk

Jsme certifikováni dle ISO 9001:2016

Uživatelská sekce

Přihlásit se / Registrace